JP Blog - шаблон joomla Окна

Наукова робота

Науково-освітній комплекс «Кафедра та НДІ автоматизації експериментальних досліджень»: історія і сучасність

Наприкінці шістдесятих років водночас з розвитком приладобудування почали активно впроваджуватися комп'ютерні засоби у вимірювальну техніку, в той час як освіта в галузі обчислювальної техніки в незначній мірі поєднувалась з інженерними та технологічними спеціальностями. Виникла ситуація, коли фахівець з вимірювальної техніки навіть не міг кваліфіковано сформулювати технічне завдання своєму суміжнику-спеціалісту з обчислювальної техніки і навпаки. Для вирішення цієї суперечності назрівала необхідність відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій. Кілька вищих навчальних закладів, серед яких був і Київський політехнічний інститут (професор Туз Ю. М.), вийшли з ініціативою відкрити нову навчальну спеціальність «Автоматизування систем наукових досліджень». Як наслідок, у 1978 році в Київському політехнічному інституті була відкрита кафедра «Автоматизації експериментальних досліджень», як перша в Україні, чиї випускники мали займатися виключно автоматизацією досліджень та випробуваннями об’єктів нової техніки.

Завідувачем був призначений і залишається до теперешнього часу доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Юліан Михайлович Туз.

За час своєї діяльності кафедра АЕД підготувала понад 1000 спеціалістів з програмування, електроніки, комп’ютерної техніки, що працюють в галузі розробки та експлуатації найсучасніших комп’ютерних систем випробувань, контролю, досліджень, прогнозування, моделювання. Прикладами успішності випускників кафедри є Станіслав Широчин – директор департаменту технологій роздрібних платежів Національного банку України, Ігор Бєда – керуючий директор GlobalLogic в Україні, Костянтин Попов – головний конструктор компанії «Інтелект-Сервіс», Олена Афанасьєва – провідний інженер програмного запезпечення, керівник групи компанії GlobalLogic, Mindspeed та багато іншіх.

Сьогодні кафедра АЕД є науковим центром в галузі сучасних технологій отримання та комп’ютерної обробки інформації. За час існування кафедри її науковцями створено вагому теоретичну базу нового напряму: результати наукових розробок узагальнені в численних публікаціях, монографіях, підручниках та навчальних посібниках. Аспіранти, наукові співробітники та викладачі кафедри захистили 63 кандидатські та 13 докторських дисертацій.На базі кафедри організовуються численні конференції та семінари, що дозволяє підвищити кваліфікацію великій кількості фахівців. Пріоритет науково-технічних розробок підтверджений великою кількістю авторських свідоцтв та патентів, багатьма преміями і медалями. Завідуючий кафедрою професор Ю.М. Туз та доценти кафедри Б.М. Білоусов і В.П. Зінченко за розробку зразків нової техніки були відзначені Державними преміями України.

Слід зазначити і той факт, що до наукової роботи кафедри постійно залучаються студенти, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт, конференціях, семінарах, виставках. За плідну роботу студенти відзначаються численними преміями та стипендіями.

Кафедра щорічно приймає близько 30 студентів, які спеціалізуються з інформаційних вимірювальних технологій та систем. Навчання проводиться під керівництвом трьох професорів – докторів наук, 7 доцентів – кандидатів наук за програмами на рівні світових стандартів – і старших викладачів. Підготовка спеціалістів базується на узагальненні світового та вітчизняного рівня та на результатах розробок, що здійснюються кафедрою разом з вітчизняними та західними партнерами.

Кафедра має прямі контакти з багатьма іноземними університетами, зокрема з технічними університетами Мюнхена та Трієста, Університетом Бундесверу, Вищою школою Zittau/Horlitz, співробітничає з відомими вітчизняними та західними компаніями. На кафедрі створені науково-методичні лабораторії компаній Motorola, Analog Devices, National Instruments, Інфопульс. Розвивається спільний учбово-дослідницький центр National Instruments НДІ АЕД НТУУ «КПІ» і філіалу корпорації «Нэшнл Инструментс Раша Корпорэйшен». Це дозволяє вивчати та використовувати передові світові технології, забезпечує участь іноземних фахівців в процесі навчання студентів, обмін студентами, викладачами та спеціалістами.

Кафедра активно співробітничає з інтернаціональною асоціацією обміну студентами (IAESTE): кожного року кращі студенти кафедри проходять технологічну та переддипломну практику в Німеччині, США, Іспанії, Італії, Греції, Великобританії, Швейцарії, Франції; на кафедрі проходять стажування студенти з університетів Великобританії, Данії, Німеччини, Швеції, Італії, Швейцарії, Фінляндії. Навчальний процес на кафедрі забезпечений сучасною технікою: комп’ютерами, приладами, системами.

У 1993 році на базі кафедри автоматизації експериментальних досліджень НТУУ «КПІ» створено науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень (НДІ АЕД), директором якого став доктор технічних наук, професор, Ю. М. Туз. Це стало логічним кроком становлення наукової школи «Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв».

Наробки НДІ АЕД дали суттєвий поштовх розробці нових вимірювальних пристроїв і систем, в яких основним методом підвищення точності була автоматична корекція похибок на основі визначення в реальному часі реальної характеристики вимірювального каналу. НДІ АЕД проводить роботи, які мають характер прикладних досліджень. Це пояснюється тим, що досягнення найвищої точності неможливе без вивчення граничних можливостей матеріалів і компонентів, особливо випадкових процесів перетворення вимірювальної інформації.

Основними напрямками досліджень кафедри та науково-дослідного інституту автоматизації експериментальних досліджень є:

-                методи та засоби підвищення точності вимірювання одиниць електромагнітних величин;

-                методи відтворення одиниць електромагнітних величин;

-                метрологічне забезпечення систем та комплексів;

-                методи та системи контролю і діагностики;

-                стимуляція продуктивності нафтогазових свердловин;

-                методи та програмне забезпечення в інформаційних технологіях;

-                цифрова обробка сигналів;

-                дослідження стабільності компонентів вимірювальної техніки;

-                методи неруйнівного контролю;

-                засоби та методи забезпечення якості виробництва складних технічних об’єктів;

-                розробка та дослідження систем керування мікросупутниками.

Названі напрямки добре узгоджуються з напрямком підготовки фахівців і з державновизначеними напрямками науково-технічного прогресу України. Науково-дослідна робота на кафедрі та в НДІ має характер прикладних досліджень. На сьогодні наукові дослідження проводять доктори та кандидати технічних наук, наукові співробітники, аспіранти, магістри та студенти. Кожного року науково-освітнім комплексом виконуються роботи за держбюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематикою. Так у минулому році до виконання НДР було залучено 73 студенти. За результатами виконання НДР було захищено 28 магістерських робіт, 5 дипломних робіт спеціаліста, 27 дипломних робіт бакалаврів.

До головних розробок науково-технічного комплексу належать:

1. Серія вольтметрів змінного струму В3-20, В5-1, В5-2, Ф584, Ф230, В3-45,
В3-46, В3-48, В3-48А, В3-59, ВК3-66. Серійний випуск з 1970 по 1992 рік на заводах
ВО імені С.П.Корольова, м. Київ, Точелектроприлад, м. Київ, Точприлад, м. Омськ, Пунане РЕТ, м. Таллін. За технічними характеристиками на момент розробок були найкращими в світі, мали експортний попит. Мілівольтметр В3-59, серійний випуск якого розпочався в 1983 році, до цього часу неперевершений в світі за сукупністю технічних характеристик. Цими приладами комплектувались вимірювальні лабораторії, військові частини, науково-дослідні установи, метрологічні заклади.

2. Системи контролю параметрів радіоелектронної апаратури для підприємств Києва, Саратова, Зеленограду, Тамбова, Нижнього Новгороду, Москви, в тому числі ЦКБ «Астрофізика», НДІ ЕА, «Маяк», які забезпечували серійний випуск продукції.

 

ЦКБ «Астрофізика»

 zwryextcyivub  moi97867v  n8ge43s

Автоматизована система контролю параметрів друкованих плат спеціалізованих мікрозбірок «Монтаж»

Автоматизована проблемно-орієнтована вимірювальна система контролю параметрів високочастотних спеціалізованих мікрозбірок «Поиск»

Автоматизована система контролю динамічних параметрів швидкодіючих АЦП та ЦАП «Мрія»

3. Програмне забезпечення для центру керування польотами космічних апаратів та станцій супроводження морського базування. В 1980-1992 роках впроваджена на ЦКП м. Калінінград, судні «Ю.Гагарін», кораблях типу «Адоніс».

4. Апаратура розпізнавання навмисних і ненавмисних завад. Впроваджена на Північному морському флоті СРСР (1987-1992 рр.).

 76vrfrd 7nygb53 

Автоматизована система дослідження електромагнітної сумісності приймально-передавальної радіоапаратури кораблів Північного та Чорноморського військово-морських флотів СРСР,

НДІ «Далекого зв'язку»

 

5. Системи неруйнівного контролю ємностей під великим тиском на основі акусто-електронної емісії (1988-1991 рр.).

6. Система дослідження моделей рухомих об’єктів в аеродинамічній трубі. Впроваджена на АНТК ім. Антонова, м. Київ (1986-1994 рр.).

7. Апаратура стимуляції продуктивності нафтогазових свердловин на основі збудження резонансних коливань в свердловинах глибиною 3-5 км. Отримані позитивні результати на нафтогазових родовищах України в Чернігівській і Полтавській областях (2001-2003 рр.).

8. Сертифікаційні випробування модулів інтелектуальних контролерів для літака АН-70 (2003-2005 рр.).

9. Створення комплекту апаратури військового еталону одиниці електричної напруги змінного струму за державним замовленням Департаменту розробок та закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони України. Згідно рекомендацій НТР ННЦ «Інститут метрології» (прот. № 9 від 07.10.2009 р.) видано наказ № 356 від 09.10.2009 р. про затвердження «Військового вторинного еталону одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц» та присвоєно реєстраційний номер ВВЕТУ 08-07-01-09 в реєстрі державних, первинних та вторинних еталонів України.

 6gi7yuou 6bf56ytdl 

10. Вимірювальна інформаційна система стенду для випробувань танкових дизелів типу В-46. Система призначена для автоматизації вимірювань, відображення та документування технічних характеристик дизелів типу В-46 під час випробувань в процесі виготовлення та ремонту (2004 р.).gyugyt65dc

11. Дооснащення та поставка мобільного контрольно-вимірювального полігону. Міжнародний контракт з ДП «Укрспецекспорт» та Далянським дослідницьким інститутом вимірювання та керування (Китай). Розроблений стенд дозволяє відтворювати картину фізичних полів у відкритому океані, визначити намагніченість рухомих об'єктів у водному середовищі, ідентифікацію об'єктів, їх розмагнічування та антикорозійні заходи
(2004-2009 рр.).

Система вимірювання різниці квазіпостійних електричних потенціалів у морському середовищі

 6876tjbgf trudtud 

Блоки вимірювання, обчислення та відображення

Комплект підводних вимірювальних датчиків на основі хлор-срібних електродів

12. Розробка та макетування блоків переносного приладу для контролю залишкових напруг в конструкціях з феромагнітних сталей і сплавів за замовленням ТОВ «ДС» (м. Нікополь) (2009-2010 рр.).

13. Розробка та виготовлення ультразвукових п'єзоелектричних імерсійних датчиків для систем автоматизованого контролю колісних пар вагонів за замовленням компанії PIPER (Німеччина). Розробка дає змогу підвищити безпеку руху швидкісного рухомого складу на залізницях (2005-2010 рр.).7564xs

14. Апаратно-програмні засоби для побудови мікроконтролерних Ethernet-систем збору даних на основі відкритого стандарту LXI (2014-2015 р.р.).dv65f7gy

М.В, ДЕ СЬОГОДЕННЯ?(див. доповідь Ільченка М.Ю. на вченій раді)

Отже ґрунтовна теоретична підготовка молодих фахівців з комп’ютерних систем у поєднанні з творчою науково-дослідною роботою є головним принципом роботи кафедри автоматизації експериментальних досліджень та НДІ цього спрямування.

Заступник завідуючого кафедри АЕД з наукової діяльності,

к.т.н., доц. М.В. Добролюбова